ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 5 oktober 2019.

Algemene Voorwaarden The Branding Journey, gevestigd aan Schiedam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 777 02 824.

 

DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Professional: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die The Branding Journey voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Facturatie: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Professional als Bedrijven verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen The Branding Journey en de opdrachtgever.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen The Branding Journey en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk/elektronisch is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Branding Journey, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan zijn de Algemene Voorwaarden voor al het overige nog volledig van toepassing. In geval van deze situatie treden The Branding Journey en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk/elektronisch en uitdrukkelijk met The Branding Journey zijn overeengekomen.

Er mogen zonder zonder de voorafgaande toestemming van The Branding Journey geen opnames in beeld en/of geluid worden gemaakt en tijdens de training mogen geen foto’s worden gemaakt.

Offertes
Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van The Branding Journey zijn 30 dagen geldig vanaf de datum dat de aanbiedingen/offerte is toegezonden.

The Branding Journey kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is The Branding Journey daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Branding Journey anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van The Branding Journey.

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor The Branding Journey of de Opdrachtgever voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan stellen zowel The Branding Journey als de Opdrachtgever hiervan elkaar zo spoedig mogelijk, doch 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal The Branding Journey de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
Indien een vast tarief is overeengekomen, zal The Branding Journey daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal The Branding Journey proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

The Branding Journey zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The Branding Journey kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en The Branding Journey zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
The Branding Journey zal zich inzetten om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

The Branding Journey heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Branding Journey het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is The Branding Journey niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The Branding Journey het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan The Branding Journey.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft The Branding Journey het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Annulering
De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de annulering binnen dertig dagen voorafgaand aan de opdracht plaatsvindt, dan wordt 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht in verband met de gederfde winst.

Ingeval van annulering zal The Branding Journey de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal The Branding Journey de Opdrachtgever een overzicht van verstrekken.

In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige Facturatie te voldoen.

In geval van annulering door The Branding Journey vindt er volledige restitutie plaats.

Facturatie
Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Professional zijn de facturaties en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, waarin BTW niet gefactureerd wordt in verband met het toebehoren tot de Kleine Ondernemings Regeling (KOR).

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de facturaties en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, waarin BTW niet gefactureerd wordt in verband met het toebehoren tot Kleine Ondernemings Regeling (KOR).

De facturatie is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een facturatie en/of tarief is overeengekomen, zal de facturatie en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van The Branding Journey.

Van alle bijkomende kosten zal The Branding Journey tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Wijziging
Facturatie

Indien The Branding Journey bij het sluiten van de Overeenkomst een vast tarief overeenkomt, dan is The Branding Journey gerechtigd tot verhoging van deze Facturatie of tarief, ook wanneer de Facturatie of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien The Branding Journey het voornemen heeft de Facturatie en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de facturatie of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Branding Journey rustende verplichting ingevolge de wet;
– The Branding Journey alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

The Branding Journey zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. The Branding Journey zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door The Branding Journey met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien The Branding Journey gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan The Branding Journey heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever The Branding Journey schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij The Branding Journey alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door The Branding Journey aangewezen bankrekeningtenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door The Branding Journey aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen The Branding Journey en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens The Branding Journey onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The Branding Journey, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The Branding Journey, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Professional, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Professional heeft The Branding Journey pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat The Branding Journey de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft The Branding Journey het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is The Branding Journey bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst The Branding Journey omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The Branding Journey kan worden gevergd.

The Branding Journey behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is The Branding Journey bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is The Branding Journey bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst The Branding Journey omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van The Branding Journey kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Branding Journey kan worden gevergd;

de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

– de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke/elektronische kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Branding Journey op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien The Branding Journey de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is The Branding Journey niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door The Branding Journey geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan The Branding Journey of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Branding Journey geen invloed kan uitoefenen en waardoor The Branding Journey niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door The Branding Journey in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

The Branding Journey heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Branding Journey zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel The Branding Journey als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien The Branding Journey ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Branding Journey gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid
The Branding Journey is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van The Branding Journey. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

– redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.

The Branding Journey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

The Branding Journey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Branding Journey is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Branding Journey kenbaar behoorde te zijn.

The Branding Journey is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer tijdens de training kan The Branding Journey niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien The Branding Journey aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Branding Journey beperkt tot maximaal tot het bedrag waarop de door The Branding Journey aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat The Branding Journey overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor The Branding Journey aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan The Branding Journey te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens The Branding Journey vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Branding Journey of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart The Branding Journey voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien The Branding Journey uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden The Branding Journey zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Branding Journey en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever aan The Branding Journey informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens The Branding Journey en de door The Branding Journey (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom
The Branding Journey behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. In ieder geval blijven alle trainingen, adviezen, content, coachsessies, presentaties, e-learning en ontwikkelde materialen ten behoeve van de verrichte werkzaamheden eigendom van The Branding Journey.

The Branding Journey behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
Zowel The Branding Journey als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan The Branding Journey verstrekt en The Branding Journey verzamelt, zal The Branding Journey zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

The Branding Journey mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is The Branding Journey niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak The Branding Journey gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en The Branding Journey zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Branding Journey niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat The Branding Journey de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Wijziging algemene voorwaarden
The Branding Journey heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

The Branding Journey zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Branding Journey partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

TESTIMONIALS

Wat zeggen anderen over The Branding Journey?